Thaifeleยี่ห้อ
Thaifele เป็นสินค้าระดับคุณภาพรอยัลจากไทย เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี2548พ.ศ. Thaifeleทำการวิจัยและพัฒนาการพลิตยางพารา10ปีกว่ามานางตั้งแต่สร้างขึ้นผลพลิตยางพาราขอาทานได้รับการรับรองของECO LGA SGS  ส่งออกไปยังยุโรปและอเมริกา
น้ำยางที่ใช้ในผลพลิตจาก  Thaifele ทั้งหมคมาจากประเทศไทย รูปร่างรออกแบบจากทางวิศวกรรมมนุษย์ โรงงานของThaifeleอยูที่ไทย  คุณภาพดี สำมารถป้องกันเชื้อแบคทีเรียและป้องกันไรฝุ่น แรง สนับสนุนสูง ปลอดสารพิษและไม่เป็นอันตราย